Nguyễn Trâm

Chịu trách nhiệm mảng tìm kiếm khách hàng và phát triển thị trường.