Thái Phong

Chịu trách nhiệm bộ phận kỹ thuật, nghiên cứu và áp dụng công nghệ mới.